Oznamy

METODICKÝ POKYN PRE KONANIE ČLENSKÝCH SCHÔDZÍ MO SRZ/ObO MsO SRZ A MESTSKÝCH KONFERENCIÍ MsO SRZ

a

PRIEBEH A SPÔSOB VOĽBY DO ORGÁNOV OZ SRZ A DELEGÁTOV

 

Rada Slovenského rybárskeho zväzu v súlade s §21 ods. 2 písm. r) Stanov SRZ vydáva tento metodický pokyn v nasledovnom znení:

Skratky:

OZ SRZ – Organizačná zložka Slovenského rybárskeho zväzu
MO – Miestna organizácia
MsO – Mestská organizácia
ObO – Obvodná organizácia
ČS – členská schôdza
MK – mestská konferencia

 

1.    Postup pred zvolaním členskej schôdze MO SRZ/ObO MsO SRZ alebo mestskej konferencie pre potreby zabezpečenia podkladov na voľby

 

 • Výbor OZ SRZ je povinný najneskôr 15 dní pred termínom konania členskej schôdze (mestskej konferencie) zverejniť prostredníctvom webovej stránky alebo na inom dostatočne viditeľnom mieste oznam o možnosti podať návrhy na kandidátov s uvedením termínu, do ktorého je možné návrhy kandidátov zaslať do 30.03.2022

 

 • Návrh na kandidáta možno podať osobne na výbore OZ SRZ. Výbor OZ SRZ na oneskorene doručené návrhy Výbor OZ SRZ vydá osobe, ktorá podala návrh na kandidáta potvrdenie o prijatí návrhu.

 

 • Kandidovať do organizačných zložiek môže člen SRZ ktorý, sa nedopustil trestného činu pytliactva, za posledných 5 rokov, alebo trestného činu proti životnému prostrediu, začo bol právoplatné odsúdený alebo sa nedopustil priestupku proti predpisom SRZ. Výbor Organizačnej zložky môže žiadať výpis z registra trastov od navrhovaného kandidáta.
 • Jednotlivé návrhy do Organizačných zložiek MsO SRZ alebo ObO SRZ Senec, Veľký Biel a Bernolákovo odovzdať na rybársky dom Vajanského 45 Senec, vždy v utorok a stredu od 16.00 do 19.00 hod.
  najneskôr do:
  Senec 22, 23. 03. 2022 a 29, 30. 03.2022
  Veľký Biel 22,23.03.2022
  Bernolákovo 22,23.03.2022 
 • Návrhy musia byť odovzdané v písomnej podobe, navrhovaný kandidát musí byť členom príslušnej ObV Organizácie. Musí mať zaplatené členské príspevky za kalendárny rok 2022, zároveň musí súhlasiť s navrhovanou kandidatúrou.

 

 • Každý kandidát do orgánu OZ SRZ, za delegáta alebo náhradníka môže byť volený len s jeho súhlasom. Vzor návrhu na kandidáta do orgánu OZ SRZ je v prílohe č. 1 Volebného poriadku. Člen môže súčasne kandidovať do oboch orgánov OZ SRZ (výbor OZ SRZ a KK OZ SRZ) aj za delegáta na mestskú konferenciu aj za delegáta na snem. Pokiaľ je zvolený za člena výboru OZ SRZ nemôže ďalej kandidovať za člena KK OZ SRZ, pretože by vykonával funkcie, ktoré sú vo vzájomne kontrolovateľnom vzťahu a predstavovali by konflikt záujmov. Zvolenie za člena výboru alebo KK OZ SRZ nebráni kandidovať za delegáta na mestskú konferenciu aj za delegáta na

 

Návrhy na kandidátov zaslané v stanovenom termíne spracuje príslušný výbor OZ SRZ tak, aby mohli byť prerokované na členskej schôdzi.

Volebný poriadok môžete stiahnuť tu: Volebný poriadok_SRZ.pdf

 


 

Vážení členovia dovoľujeme si Vám oznámiť a pripomenúť nasledovné termíny:

Termín konania výročnej členskej schôdze:
Veľký Biel Požiarny klub Malý Biel Malobielska 413 –  02.04.2022 o 10:00 hod.
Bernolákovo Kultúrny dom na Školskej –  03.04.2022 o 10:00 hod.
Senec Kinosála MsKS Námestie 1.mája –  09.04.2022 o 09:00 hod.

Povinná brigáda
hlavný termín pre všetky organizácie je 23.04.2022 o 07:00 hod.
Brigádnici sa stretnú:
Senec rybársky dom na Vajanského
Veľký Biel štrkovisko Veľký Biel
Bernolákovo štrkovisko Bernolákovo
Náhradný termín je 30.04.2022 o 07:00 hod.
Brigádnici sa stretnú v Senci na rybárskom dome na Vajanského.

Rybárske preteky Veľký Biel štrkovisko Veľký Biel
07.05.2022 od 07:00 do 12:00 hod.
Povinná podložka!

Detské rybárske preteky v love slnečníc MDD
spojené s tradičným rybárskym bufetom (Halászlé, pečené ryby)
Senec Strieborné jazero 04.06.2022 od 09:00 do 12:00 hod.

Zmeny v termínoch vzhľadom na epidemiologickú situáciu vyhradené!

 


Vážení členovia dovoľujeme si Vám oznámiť termíny výdaja povolení na rok 2022:

Termín prvého výdaju je v utorok 04.01.2022 od 16:00 do 19:00 hod.
Termín druhého výdaju je v stredu 05.01.2022 od 16:00 do 19:00 hod.
V prvom a druhom termíne sa vydá povolenie len členom ktorý vhodia do schránky Rybárskeho domu na Vajanského 45 obálku s členskou legitimáciou, vyplneným záznamom o úlovkoch a žiadosťou o vydanie povolenia ( treba uviesť či žiada o miestne alebo zväzové povolenie, či má odpracovanú brigádu a telefonický kontakt. ) do 24.12.2021.
V ďalších termínoch sa bude vydávať povolenie s týždňovým odstupom.
Potom každý ďalší utorok a stredu okrem dní pracovného pokoja do 31.05.2022.

 


Upozorňujeme záujemcov o hosťovské povolenia,
že ich predaj je pozastavený.

Obnova predaja hosťovských povolení na rybolov bude od 1.06. 2022


 

Dôležitá informácia pre uchádzačov o členstvo v MsO SRZ Senec

Na zasadnutí predsednictva MsO Srz Senec sa rozhodlo:

Každý uchádzač o členstvo v MsO SRZ Senec bude povinný absolvovať minimálne jedno školenie pre nových členov.
Školenie nových členov budú prebiehať v presne určených termínoch v priestoroch rybárskeho domu MsO SRZ Senec na Vajanského ulici č. 45.
Termíny školenia budú uverejnené vopred a to na nástenke  rybárskeho domu na Vajanského ulici 45, ako aj na tejto oficiálnej webstránke organizácie.

 


 

Rozpis platieb na rok 2020 nájdete v sekcii  
základné informácie –  rybárske povolenia 

 


Pozor

Informácie pre verejnosť poskytujeme v pracovné dni od 8.00 do 16.00
na  telefónnych číslach uvedených v odseku kontakty.

Prosíme rešpektovanie tohto času. Ďakujeme