26 -ho februára usporiadal Senecký rybársky zväz miestna organizácia Veľký Biel, výročnú členskú schôdzu, na ktorú boli pozvaný aj funkcionári zo SRZ miestna organizácia Senec. Prítomní boli oboznámení výsledkami hospodárenia za minulí rok, ako aj výsledkami zarybňovania. Pán Dimitrov oboznámil členov štatistikou ulovených rýb Seneckými rybármi v Senci, ako aj na iných vodách. Po predložený referátov bola vyhlásená voľna diskusia, a po tom uznesenie a záver. Všetkým ďakujeme za účasť.