MsO SRZ Senec 25.02.2017 usporiadalo výročnú členskú schôdzu v mestskom kultúrnom stredisku v Senci. Schôdzu otvoril p. Z. Márton príhovorom, potom oboznámil prítomných programom. Po jednohlasnom súhlase s takým  programom, schôdza mohla pokračovať.
Po voľbe mandátnej a návrhovej komisií p. A.  Takács prečítal správu o činnosti obv. výboru, následovne p. L. Szabó prečítal správu kontrolnej komisii.
P. Š. Dimitrov oboznámil prítomných výsledkami zarybňovania za rok 2016 a plánom hlavných úloh na rok 2017. Následovalá voľná diskusia.
Po prediskutovaní aktuálních otázok p. Hofierka prečítal návrh na uznesenie, ktoré prítomný prijali a hlasovali zaň  jednohlasne.
Po vyčerpaní všetkých bodov programu p. Z. Márton poprial všetkým účastníkom veľa zdravia a krásnych rybárskych zážitkov a schôdzu uzavrel.

 

Komentáre sú vypnuté.