Konferencia MsO SRZ Senec sa konala dňa 26.3.2016 v zasadačke Rybárskeho domu v Senci za účasti  26 prítomných delegátov podľa  schváleného programu.

Program:

1/   Otvorenie

2/   Voľba komisii  /mandátová,  návrhová, volebná/

3/   Správa o činnosti Výboru MsO SRZ Senec za rok 2015

4/   Správa o hospodárení organizácie  za  rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016

5/  Správa kontrolnej komisie

6/  Správa o činnosti rybárskej stráže

7/  Správa o činnosti disciplinárnej komisie

8/  Plán hlavných úloh na rok 2016

9/  Voľba jedného delegáta na Mimoriadny snem SRZ a jedného náhradníka pre prípad

neúčasti delegáta v zmysle Volebného poriadku SRZ

10/  Návrh na uznesenie

11/  Záver

 

Rokovanie  konferencie SRZ  viedlo schválené pracovné predsedníctvo  zložení :

 

Predseda MsO Senec               p. Dimitrov   Štefan

Tajomník  MsO  Senec            p. Mihalský Jozef

Podpredseda                             p. Takács  Alexander

Hospodár MsO SRZ Senec     p. Matlák  Peter

 

 

Mandátová komisia : Szigeti Arpád, Teplan Martin,Kramarič Tibor – konštatovala Ms.  konferenciu za uznášania schopnú.

–  Správu o činnosti Výboru MsO SRZ Senec za rok 2015 predniesol tajomník Jozef Mihalský

–  Správu o hospodárení organizácie za rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016 – predniesol predseda p. Štefan Dimitrov.

–          Správu kontrolnej komisie predniesol predseda p. Lásló  Szabó

–          Správu o činnosti rybárskej stráže  predniesol vedúci p. Štefan  Kakaš

–          Správu o činnosti disciplinárnej komisie predniesol p. Zdenko Márton

–          Plán hlavných úloh na rok 2016 predniesol hospodár  p. Peter Matlák

–          Volebná komisia: Vladimír Petráš, Ludovít Rummel, Zdenko Márton,previedli voľbu delegáta a náhradníka na mimoriadny Snem SRZ v Žiline.

Boli zvolený z delegáta  Štefan Dimitrov a náhradník Alexander Takács

–          Návrhová komisia p. Eugen Kajoš, Jozef Susko, Štefaan Rezník – previedli schválenie uznesenia z konania konferencie MsO SRZ Senec.

Fotodokumentácia v sekcii fotogaléria

Komentáre sú vypnuté.