25 -ho februára usporiadal Senecký Rybársky Zväz výročnú členskú schôdzu. Prítomní členovia boli oboznámení výsledkami hospodárenia za minulí rok, ako aj výsledkami zarybňovania. Pán Dimitrov oboznámil členov výslednou štatistikou ulovených rýb Seneckými rybármi v Senci, ako aj na iných vodách. Po prečítaní referátov bola vyhlásená voľna diskusia, po tom uznesenie a uzavretie schôdze. Po schôdze členovia ešte dlho debatovali vo vestibule, preberali medzi sebou počuté informácie. Všetkým ďakujeme za účasť a dovidenia na budúci rok.